Government of Maharashtra
Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department

Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training

01 Director, Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training 01 Chairperson
02 Nominee of Director, Directorate of Vocational Education and Training not below the rank of Joint Director 01 Member
03 Chairman, Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, or his nominee not below the rank of Chairman of the Divisional Board 01 Member
04 Director of Industries, Maharashtra State or his nominee not below the rank of Joint Director 01 Member
05 Joint Secretary or Deputy Secretary to Government, Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department 01 Member
06 Deputy Commissioner, Skill Development, Employment and Entrepreneurship, Maharashtra State 01 Member
07 Regional Director, Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Mumbai 01 Member
08 Director, Board of Apprenticeship Training (Western Region), Government of India, Mumbai 01 Member
09 Members to be nominated by the Government from the Association of Industries 02 Member
10 Members to be nominated by the Government from the head of the institute of whom atleast one shall be a woman 03 Member
11 Members to be nominated by the Government having special knowledge and experience in the field of Vocational Education, Training, Skill Development and Entrepreneurship Education 03 Member
12 Secretary, Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training 01 Member Secretary
Total Members 17
01 संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 01 अध्यक्ष
02 सहसंचालकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांची नामनिर्देशित व्यक्ती 01 सदस्य
03 अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, किंवा विभागीय मंडळाच्या अध्यक्षाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली त्यांची नामनिर्देशित व्यक्ती 01 सदस्य
04 उद्योग संचालक, महाराष्ट्र राज्य किंवा सहसंचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेली त्यांची नामनिर्देशित व्यक्ती 01 सदस्य
05 शासनाचे सहसचिव किंवा उपसचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 01 सदस्य
06 उपायुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई 01 सदस्य
07 संचालक, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण मंडळ (पश्चिम विभाग), भारत सरकार, मुंबई 01 सदस्य
08 संचालक, शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण मंडळ (पश्चिम विभाग), भारत सरकार, मुंबई 01 सदस्य
09 उद्योग संघातून शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे दोन सदस्य 02 सदस्य
10 परिसंस्थेच्या प्रमुखामधून शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे तीन सदस्य, त्यापैकी किमान एक महिला असेल 03 सदस्य
11 व्यवसाय शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता शिक्षण या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींमधून शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे तीन सदस्य 03 सदस्य
12 सचिव, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 01 सदस्य सचिव
एकुण सदस्य 17