Government of Maharashtra
Skill, Employment, Entrepreneurship and Innovation Department

Maharashtra State Board of Skill, Vocational Education and Training

 • 1. Developing competent, skilled and capable youth imbued with skills, learning and the spirit of entrepreneurship
 • 2. Promoting vocational education at secondary and higher secondary education
 • 3. Creating dedicated skill eco-systems by strengthening institute-industry interactions
 • 4. Undertaking labor market study at a regular interval
 • 5. Upgrade the existing skillset of the teachers
 • 6. Extending opportunities of training to all sections of society
 • 7. Partnering with stakeholders
 • 8. Promoting inclusive growth to enhance livelihood of beneficiaries
 • 1. कौशल्य, शिक्षण आणि उद्योजकतेच्या भावनेने युक्त कुशल आणि सक्षम तरुण विकसित करणे
 • 2. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणामध्ये व्यावसाय शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे
 • 3. संस्था-उद्योग परस्परसंवाद मजबूत करून समर्पित कौशल्य इको-सिस्टम तयार करणे
 • 4. नियमितपणे श्रमिक बाजाराचा अभ्यास करणे
 • 5. शिक्षकांचे विद्यमान कौशल्य उन्नत करणे
 • 6. समाजातील सर्व घटकांना प्रशिक्षणाच्या संधींचा विस्तार करणे
 • 7. भागधारकांसह भागीदारी
 • 8. लाभार्थ्यांची उपजीविका वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक वाढीला प्रोत्साहन देणे